Urząd Gminy w Starym Lubotyniu

Świadczenia z tytułu alimentacyjnego

19 października 2017

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
 2. Zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku 2014.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r.
 4. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2014r. alimentów.
 5. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich).
 6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 1. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:
 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
  w okresie ostatnich dwóch miesięcy.
 2. Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie).
 3. Odpis wyroku przyznającego alimenty.
 4. Ksero dowodów osobistych osób pełnoletnich.
 5. Ksero aktów urodzenia dzieci.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010, Nr 123, poz. 836
z późn. zm.).

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią
25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2015/2016, tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2014. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 29 644-64-22 w. 106

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-19
Data publikacji:2017-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Podrez
Liczba odwiedzin:4654