Rada Gminy

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku mieszkańcy Gminy wybrali radnych na nową kadencję. W skład nowej Rady Gminy wybrani zostali:

1. Jan Janusz Podbielski – Przewodniczący Rady Gminy

2. Dorota Jurkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

3. Marek Robert Wagner – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4. Krzysztof Gumkowski

5. Dariusz Jasionowski

6. Bogdan Michał Kacprzak

7. Ryszard Kaczmarczyk

8. Krzysztof Kowalczyk

9. Halina Kozikowska

10. Janusz Legacki

11. Jan Andrzej Mierzejewski

12. Marian Murawski

13. Ludwik Podbielski

14. Elżbieta Świątkowska

15. Tadeusz Wyszołmierski

Radni w bieżącej kadencji pracują w trzech komisjach:

Komisja rewizyjna w składzie:

– Janusz Legacki – przewodniczący komisji
– Bogdan Michał Kacprzak
– Ryszard Kaczmarczyk
– Krzysztof Kowalczyk
– Tadeusz Wyszołmierski

zajmuje się kontrolą działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu gminy oraz występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Komisja budżetu i finansów w składzie:

– Krzysztof Gumkowski – przewodniczący komisji
– Dorota Jurkiewicz
– Marian Murawski
– Elżbieta Świątkowska
– Marek Robert Wagner

Zadaniem Komisji Budżetu i Finansów jest:
1) współtworzenie polityki wpływów i wydatków budżetu gminy,
2) opiniowanie projektów uchwał rady i wniosków komisji, jeżeli rodzą one skutki finansowe,
3) przygotowanie projektu wskazówek rady do opracowania projektu budżetu i sprawozdania z jej wykonania,
4) opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdania wójta z jego wykonania,
5) systematyczne analizowanie, kontrola wpływów i wydatków budżetu gminy, a w szczególności stanie na straży racjonalnego i efektywnego wydatkowania publicznych środków na konkretne programy społeczno-gospodarcze gminy,
6) opracowanie projektów uchwał rady związanych z polityką finansową i gospodarką mieniem komunalnym gminy,
7) opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagrodzenia wójta gminy,
8) sprawy komunalizacji i inwentaryzacji mienia komunalnego.

Komisja spraw społecznych i obywatelskich w składzie:

– Jan Andrzej Mierzejewski – przewodniczący komisji
– Dariusz Jasionowski
– Halina Kozikowska
– Jan Janusz Podbielski
– Ludwik Jan Podbielski

zajmuje się pozostałymi zadaniami Gminy określonymi ustawą o samorządzie gminnym i innymi ustawami, nie będącymi w kompetencjach w/w komisji.