Rada Gminy

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku mieszkańcy Gminy wybrali radnych na nową kadencję. W skład nowej Rady Gminy wybrani zostali:

1. Janusz Legacki – Przewodniczący Rady Gminy

2. Krzysztof Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3. Elżbieta Świątkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

4. Paweł  Szczapa

5. Teresa Smakosz

6. Barbara Duchnowska

7. Dariusz Tyszka

8. Andrzej Piotr Podbielski

9. Zbigniew Gawkowski

10. Tadeusz Wyszołmierski

11. Michał Jasionek

12. Bożena Wagner

13. Ewa Terlikowska

14. Eugeniusz Zaorski

15. Andrzej Chrostowski

Radni w bieżącej kadencji pracują w czterech komisjach:

Komisja rewizyjna w składzie:

–  – przewodniczący komisji,
– ,
– ,
– .

zajmuje się kontrolą działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu gminy oraz występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Komisja wniosków, skarg i petycji w składzie:

–   – przewodnicząca komisji,
– ,
– .

zajmuje się opiniowaniem  skierowanych przez Radę Gminy skarg na działanie Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatrywaniem składanych przez obywateli wniosków i petycji.

Komisja budżetu i finansów w składzie:

–   – przewodnicząca komisji,
– ,
– ,
– .

Zadaniem Komisji Budżetu i Finansów jest:
1) współtworzenie polityki wpływów i wydatków budżetu gminy,
2) opiniowanie projektów uchwał rady i wniosków komisji, jeżeli rodzą one skutki finansowe,
3) przygotowanie projektu wskazówek rady do opracowania projektu budżetu i sprawozdania z jej wykonania,
4) opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdania wójta z jego wykonania,
5) systematyczne analizowanie, kontrola wpływów i wydatków budżetu gminy, a w szczególności stanie na straży racjonalnego i efektywnego wydatkowania publicznych środków na konkretne programy społeczno-gospodarcze gminy,
6) opracowanie projektów uchwał rady związanych z polityką finansową i gospodarką mieniem komunalnym gminy,
7) opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagrodzenia wójta gminy,
8) sprawy komunalizacji i inwentaryzacji mienia komunalnego.

Komisja spraw społecznych i obywatelskich w składzie:

–   – przewodniczący komisji,
– ,
– ,
– .

zajmuje się pozostałymi zadaniami Gminy określonymi ustawą o samorządzie gminnym i innymi ustawami, nie będącymi w kompetencjach pozostałych komisji.