Rada Gminy

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku mieszkańcy Gminy wybrali radnych na nową kadencję. W skład nowej Rady Gminy wybrani zostali:

1. Janusz Legacki – Przewodniczący Rady Gminy

2. Dorota Jurkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

3. Marek Robert Wagner – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4. Bogdan Michał Kacprzak

5. Agata Dorota Modzelewska

6. Krzysztof Kowalczyk

7. Stanisław Koszykowski

8. Kamil Wróblewski

9. Monika Stawierej

10. Sylwester Grodzki

11. Tadeusz Wyszołmierski

12. Jolanta Szabłowska

13. Barbara Duchnowska

14. Ludwik Jan Podbielski

15. Elżbieta Świątkowska

Radni w bieżącej kadencji pracują w czterech komisjach:

Komisja rewizyjna w składzie:

–  – przewodniczący komisji


zajmuje się kontrolą działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu gminy oraz występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Komisja wniosków, skarg i petycji w składzie:

–  – przewodniczący komisji

zajmuje się opiniowaniem  skierowanych przez Radę Gminy skarg na działanie Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatrywaniem składanych przez obywateli wniosków i petycji.

Komisja budżetu i finansów w składzie:

–  – przewodniczący komisji


Zadaniem Komisji Budżetu i Finansów jest:
1) współtworzenie polityki wpływów i wydatków budżetu gminy,
2) opiniowanie projektów uchwał rady i wniosków komisji, jeżeli rodzą one skutki finansowe,
3) przygotowanie projektu wskazówek rady do opracowania projektu budżetu i sprawozdania z jej wykonania,
4) opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdania wójta z jego wykonania,
5) systematyczne analizowanie, kontrola wpływów i wydatków budżetu gminy, a w szczególności stanie na straży racjonalnego i efektywnego wydatkowania publicznych środków na konkretne programy społeczno-gospodarcze gminy,
6) opracowanie projektów uchwał rady związanych z polityką finansową i gospodarką mieniem komunalnym gminy,
7) opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagrodzenia wójta gminy,
8) sprawy komunalizacji i inwentaryzacji mienia komunalnego.

Komisja spraw społecznych i obywatelskich w składzie:

–  – przewodniczący komisji


zajmuje się pozostałymi zadaniami Gminy określonymi ustawą o samorządzie gminnym i innymi ustawami, nie będącymi w kompetencjach w/w komisji.