Aktualności gminneAktualności oświatowe

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Urząd Gminy w Stary Lubotyniu przypomina, że na podstawie art. 90b, art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn.  zm.) oraz art. 104 §1 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. ) w związku z uchwałą nr XIX/118/20 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8333) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto.

 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do 15 września 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu pokój nr 9.

Załączniki:

Wniosek o stypendium – plik pdf 439 kB

Klauzula RODO – plik pdf 97 kB

Pełnomocnictwo – plik docx 12 kB