Program „Dobry Start”

Dla kogo wsparcie?

 Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie od ukończenia przez nie 20. roku życia.  Świadczenie Dobry start jest niezależnie od dochodu.

Uwaga! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osobom uczącym się.  

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie Dobry Start będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu pokój nr 8.  

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r.  droga tradycyjną (papierową)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2018, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września 2018r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września 2018r.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione z podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Wielkość czcionki
Kontrast