Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik – Joanna Laszuk
Stary Lubotyń 42      07-303 Stary Lubotyń
tel. (29) 644-64-22 wew. 107 – Kierownik GOPS
tel. (29) 644-64-22 wew. 103, 106 – pracownicy GOPS
e-mail: gops@lubotyn.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 730 – 1530
Wtorek: 730 – 1530
Środa: 730 – 1530
Czwartek: 730 – 1530
Piątek: 730 – 1530

Podstawy prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, która realizuje zadania pomocy społecznej.

Ośrodek działa w oparciu o regulacje prawne zawarte przede wszystkim w następujących ustawach:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”(Dz. U. Nr 267,poz. 2259 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);
 • ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
 • innych przepisów określających zadania pomocy społecznej.
O pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

– przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
– pracy socjalnej,
– prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
– analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
– realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
– rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.