Dla mieszkańców

„Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu

Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytucjami zagranicznymi realizuje projekt pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu jest uczestnikiem projektu w fazie testowaniu modelu „Mobilny Urzędnik”. Celem tego etapu jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządowych, w miejscu zamieszkania klienta. W ramach uczestnictwa w projekcie, pracownik urzędu został przeszkolony m. in. z zakresu obsługi klienta o specjalnych potrzebach i komunikacji z osobami z niepełnosprawnością.

Wybrani urzędnicy realizują usługę na terenie gminy, dla osób o specjalnych potrzebach tj. osób w wieku 65+, osób zależnych 15+, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów faktycznych osób zależnych, opiekunów pieczy zastępczej.

Usługi realizowane w ramach projektu:

– złożenie wniosku wydanie dowodu osobistego;

– złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

– złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego;

– złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa i o nie zaleganiu w opłacaniu podatków.

Zgłoszenia proszę kierować do Marleny Lendzioszek

– telefonicznie: 29-644-64-22

– wiadomość e-mail: gmina@lubotyn.pl

– przez pośrednictwo osoby trzeciej

(członka rodziny, opiekuna faktycznego)