Aktualności gminneBez kategoriiGospodarka odpadami

Segregacja odpadów komunalnych – to obowiązek!!!

Segregacja odpadów to nie wybór, lecz obowiązek. Każdy właściciel nieruchomości ma prawny obowiązek segregowania odpadów, dotyczy to jednakowo właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli budynków jednorodzinnych oraz niezamieszkałych, czyli przedsiębiorców czy instytucji. Jest to ustawowo uregulowane i jest przede wszystkim wspólną troską o środowisko naturalne. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli, zarówno tych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, jak i tych którzy mają podpisane umowy z podmiotami odbierającymi odpady komunalne, wpisanymi do rejestru działalności regulowanej – nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy, instytucje). Przypominamy, że właścicieli nieruchomości niezamieszkałych również dotyczy ustawowy obowiązek segregacji odpadów i z zawartych umów oraz odbioru winno to wynikać, nie można przygotowywać do odbioru odpadów zmieszanych tylko właściwie je posegregować.

Odpady trzeba i należy segregować. Każdy mieszkaniec, każdy obywatel, każdy przedsiębiorca musi segregować odpady komunalne !!!

Konieczność segregowania odpadów nie jest jednak przypadkowa. Ustawodawca wprost określa, w jaki sposób należy to robić, zaś wszelkie odstępstwa od wyznaczonych reguł mogą oznaczać kary i kontrole. Obecnie odpady są dzielone na 5 frakcji, tj. tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier, bioodpady i zmieszane, czyli wszystko to, czego nie da się umieścić w jednym z wcześniej wspomnianej frakcji, nie da się już nic wysegregować.

Dzięki prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów gmina może osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu odpadów, który za rok 2024 wynosi aż 45%, zaś kolejnych latach jeszcze więcej. Nieosiągnięcie ich jest zagrożone nałożeniem kary na gminę, którą trzeba pokryć z budżetu Gminy Stary Lubotyń.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej odbierając odpady komunalnej od mieszkańców Gminy Stary Lubotyń zauważył rażące zaniedbania segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, nie będą podlegać odbiorowi, a wytwórca odpadów zobowiązany będzie do przeprowadzenia prawidłowej ich segregacji. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia sprawi, że będziemy musieli wszcząć postępowanie administracyjne i naliczyć wyższą opłatę – za nieprawidłową segregację.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota zwolnienia wynosi 4 zł od osoby za miesiąc. Przypominamy więc, że
w sytuacjach korzystania z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów, właściciel nie może wystawiać bioodpadów do odbioru tylko kompostuje w przydomowym kompostowniku.
W przypadku naruszenia tych zasad, właściciel nieruchomości straci prawo do ulgi na sześć miesięcy.

Ponadto przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (przeprowadzka, sprzedaż nieruchomości, narodziny dzieci, zgony osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana, poprzez ponowne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy Gminy Stary Lubotyń mogą we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Lubotyń-Włóki odpady komunalne tj.:

– wielkogabarytowe,

– elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– zużyte opony samochodowe,

– baterie i akumulatory,

– przeterminowane leki.

– odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.