Barwy i symbole

Ślady osadnictwa na terenie Gminy Stary Lubotyń pochodzą z czasów przedhistorycznych. Świadczą o tym między innymi znajdowane przez archeologów szczątki ceramiki z I w. p.n.e. Pierścieniowe grodzisko, datowane na VII – IX w. istniało na terenie wsi Chmielewo. Pisana historia niektórych wsi na zaczyna się w XII w., lecz najwięcej jest zapisków z XIV i XV wieku, kiedy rycerze obejmowali nadane im tereny leśne i zakładali osady na wykarczowanych miejscach.

Wspomniane odkrycia archeologiczne, a także topografia, warunki naturalne, lokalna fauna i flora lub gospodarka nie dostarczają materiału dla odpowiedniego symbolu gminy. Ponieważ sytuacji nie ułatwia również brak kultu religijnego, zabytków i tradycji ludowego rękodzieła, należało przyjrzeć się stosunkom własnościowym.

Na terenie Gminy Stary Lubotyń najwięcej jest wsi, które były wsiami szlacheckimi i taki charakter zachowały do XIX wieku. Należą do nich Budziszki, Chmielewo, Gawki, Gniazdowo, Gumowo, Kosewo, Podbiele, Rabędy, Sulęcin Szlachecki, Świerże, Żochowo i Żyłowo. Dwie wsie – Klimonty i Stare Rogowo – miały charakter wsi szlachecko-włościańskich.

Drugą grupę wsi stanowiły wsie należące do kanoników regularnych z Czerwińska – Koskowo, Rząśnik, Stary Lubotyń i Stary Turobin, a w grupie trzeciej są wsie włościańskie – Grądziki i Sulęcin Włościański.

Żaden pojedynczy ród nie wywarł takiego wpływu na rozwój terenów obecnej gminy, by móc go uhonorować poprzez włączenie jego godła rodowego do herbu gminy. Znaczenie lokalne w poszczególnych wsiach szlacheckich mieli Gniazdowscy herbu Wczele, (Gniazdowo i Budziszki), Gawkowscy herbu Ślepowron (Gawki), Gumowscy herbu Pobóg (Gumowo), Kossowscy herbu Leszczyc (Kosewo), Podbielscy herbu Trzaska (Podbiele i Podbielko), Górscy herbu Nałęcz (Sulęcin Szlachecki) i Żochowscy herbu Brodzic (Żochowo).

W związku z powyższym za przesłankę do utworzenia herbu, który byłby zgodny z miejscową tradycją historyczną, przyjęto fakt istnienia na terenie gminy trzech rodzajów wsi – szlacheckich, zakonnych i włościańskich. Za symbol dawnych wsi szlacheckich przyjęto ostrogę. Dawne wsie zakonne reprezentują dwa krzyże noszone w procesjach z udziałem opata kanoników regularnych z Czerwińska. Symbolem wsi włościańskich, a także obecnego, rolniczego charakteru gminy są dwa kłosy.

Barwy flagi i baneru pochodzą od tynktur użytych w herbie. Pieczęć zachowuje utrwaloną w średniowieczu tradycję rozpoczynania napisu od krzyżyka umieszczonego u góry na otoku pieczęci i kontynuowania napisu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Herb Gminy Stary Lubotyń

Flaga Gminy Stary Lubotyń