Program „Rodzina 500+”

Dnia 1 kwietnia 2016 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program „Rodzina 500+”. Zachęcamy do zapoznania się z ważniejszymi informacjami dotyczącymi tego programu.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy Stary Lubotyń (https://www.lubotyn.pl). W wersji papierowej będą dostępne w siedzibach: Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu. Można je będzie również pobrać u sołtysa w okresie regulowania podatku rolnego (ok. 15 marca).

Najważniejsze informacje:

 • Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r.
 • Warto podkreślić, iż wniosku nie trzeba złożyć od razu. Bez utraty jakichkolwiek świadczeń można wniosek złożyć do 1 lipca 2016 roku. Osoby, które złożą wnioski do 1 lipca 2016 roku otrzymają wyrównanie za okres od 1 kwietnia.
 • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów (art. 49 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci).
 • Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.
 • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
 • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Osoby aktualnie pobierające świadczenia rodzinne, nie muszą dołączyć w/w dokumentów, chyba że, uległa zmianie ich sytuacja rodzinna lub dochodowa.

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

Wniosek i załączniki do wniosku:

Wielkość czcionki
Kontrast