Dostępność

STANDARDY OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE GMINY W STARYM LUBOTYNIU

Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń określają wymogi dotyczące dostosowania sposobu komunikacji, miejsc obsługi oraz świadczonych usług. Do osób ze szczególnymi potrzebami zaliczamy m.in.:

 • osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, na wózkach, poruszające się o kulach,
 • osoby niewidome i słabowidzące,
 • osoby głuche i słabosłyszące,
 • osoby w kryzysach psychicznych,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby ze spektrum autyzmu,
 • osoby z ograniczonymi możliwościami poznawczymi,
 • osoby starsze,
 • osoby przewlekle chore,
 • osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • osoby o niższym wzroście (w tym również dzieci),
 • kobiety w ciąży.
 1. Dostępność architektoniczna przestrzeni obsługi klienta

Urząd zapewnia dostępność we wszystkich swoich lokalizacjach. Nawierzchnia ciągów pieszych prowadzących do Urzędu jest utrzymana w dobrym stanie i pozbawiona przeszkód.

Do budynku Urzędu można się dostać korzystając ze schodów . Wejście jest pozbawione progów.

Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku Urzędu umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom z ograniczoną mobilnością.

Punkty obsługi klienta/recepcja/kancelaria znajdują się w widocznym miejscu,
w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych i drzwi wejściowych do budynku. Zlokalizowano je w miejscu dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Strefa obsługi klienta jest wyposażona w miejsca do odpoczynku.

 1. Dostępność informacyjno-komunikacyjna obsługi klienta

Budynek Urzędu oznaczony jest czerwoną tablicą informacyjną umieszczoną
w widocznym miejscu oraz piktogramami informującymi o udogodnieniach dla osób ze szczególnymi potrzebami. Piktogramy informują o:

 • możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej w strefie obsługi klienta,
 • możliwości otrzymania materiałów napisanych w tekście łatwym do czytania
  i rozumienia

Piktogramy umieszczone są w stosownych miejscach Urzędu. W budynku zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach. Informacje te podane są w sposób wizualny na tablicy.

Przy stanowisku obsługi klienta dostępne są wzory dokumentów
i inne materiały (ulotki) przygotowane w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

Urząd umożliwia obsługę poprzez środki wspierające komunikowanie się takie, jak:

 • poczta elektroniczna: adres e-mail gmina@lubotyn.pl
 • strony dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami: www.lubotyn.pl

W zakładce tej można znaleźć również mapę budynku Urzędu oraz informację o udogodnieniach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym o dostępnych toaletach i miejscach parkingowych.

Urząd zapewnia komunikację w formie określonej we wniosku przez osobę
ze szczególnymi potrzebami. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu (zakładka „Dostępność Urzędu”).

 1. Zasady obsługi klienta

Pracownicy punktu informacyjnego wychodzą z inicjatywą nawiązania kontaktu z klientami ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, kobiet w ciąży, osób z dziećmi do lat 4, osób poruszających się z białą laską lub z psem przewodnikiem, które znajdą się w budynku Urzędu lub jego otoczeniu. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są poza kolejnością.
W sytuacji, gdy w Urzędzie jest wielu interesantów, pracownik ma prawo zaprosić osobę ze szczególnymi potrzebami do obsługi poza kolejnością.

Niewidomy interesant może przyjść do Urzędu z psem przewodnikiem i nie musi zgłaszać tego faktu. Pracownicy Urzędu są gotowi do wypełnienia za osobę niewidomą lub słabowidzącą składanych dokumentów. W takim przypadku
po wypełnieniu wniosku pracownik zobowiązany jest odczytać wypełniony dokument interesantowi do jego akceptacji.

Każdy interesant ze szczególnymi potrzebami ma prawo zgłosić te potrzeby pracownikom Urzędu. Wszelkie informacje dotyczące dostępności Urzędu
dla interesantów ze szczególnymi potrzebami można znaleźć na stronie internetowej Urzędu, w zakładce „Dostępność Urzędu”.

Z zasadami dostępności obsługi klienta w Urzędzie należy zapoznać wszystkich pracowników obsługujących klientów.

 1. Dostępność publikacji, dokumentów i innych treści tworzonych w Urzędzie

W publikacjach, dokumentach, wzorach dokumentów, ogłoszeniach i innych komunikatach stosuje się język prosty. Dotyczy to zarówno treści w formie drukowanej, jak i cyfrowej.

Każdy pracownik Urzędu przygotowuje materiały do publikacji w sposób możliwie najprostszy i najkrótszy (unikając zdań złożonych i słownictwa branżowego). Wszystkie treści tekstowe tworzone w Urzędzie są napisane z użyciem bezszeryfowej czcionki i posiadają właściwą strukturę.

Wszystkie dokumenty publikowane w formie cyfrowej są zgodne z wymogami standardu WCAG 2.1. na poziomie AA (lub według aktualnie obowiązującego prawa). Za dostępność dokumentów tworzonych w Urzędzie odpowiedzialny jest: Sekretarz Gminy adres e-mail: admin@lubotyn.pl

Dodatkowe dokumenty:

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub innego – plik pdf 100 kB

Zasady korzystania z usługi Mobilny urzędnik – plik pdf 64 kB

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej – plik pdf 135 kB