Aktualności gminneOchrona środowiska

Zaczynamy kontrolę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art.6 ust. 5a, 5aa i 5ab oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu od dnia 1 sierpnia 2023 r. będą przeprowadzać kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków według planu kontroli (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Kontrolę będą przeprowadzane na terenie poszczególnych nieruchomości. Podczas kontroli będą sprawdzane dokumenty potwierdzające fakt uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zgłoszenia w urzędzie gminy zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej (formularz stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Pouczenie: zgodnie z  art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519  ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Załączniki:

Plan kontroli – plik pdf 96 kB

Zgłoszenie zbiornika – plik pdf 108 kB

Klauzula informacyjna – plik pdf 173 kB