Aktualności gminneRolnictwo

Zgłoś szkodę rolniczą

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje, iż wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku wystąpienia suszy należy składać obligatoryjnie za pośrednictwem publicznej aplikacji ,,Zgłoś szkodę rolniczą”, dostępnej pod linkiem:  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign. Wnioski należy składać w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września 2023 r.

Zgłoszenie szkody rolniczej za pomocą ww. aplikacji jest podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę i jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat, wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania szkód dokonała również komisja poprzez oględziny na miejscu, konieczne jest złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września 2023 r.  (wzór wniosku w załączeniu lub do pobrania w Urzędzie Gminy – pokój nr 17, tel. 29 644 64 22 wew. 117). Do wniosku o szacowanie szkód składanego w Urzędzie Gminy należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok, składanego do ARiMR.

Złożenie wniosku w Urzędzie Gminy pozwoli na weryfikację wysokości szkód oszacowanych na podstawie aplikacji ,,Zgłoś szkodę rolniczą”. W przypadku gdy procentowa wysokość szkód ustalona na podstawie wniosku złożonego przez aplikację będzie się różniła od procentowej wysokości szkód oszacowanej w terenie przez komisję, powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego, do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się:

1) wyższą wysokość szkód spowodowanych wystąpieniem suszy, jeżeli różnica wynosi nie więcej niż 30 % w stosunku do niższej wysokości szkód;

2) niższą wysokość szkód powiększoną o 30 %, jeżeli różnica wynosi więcej niż 30 % w stosunku do niższej wysokości szkód;

3) wysokość szkód ustaloną na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego, jeżeli zgodnie z ustaleniami tego instytutu wysokość szkód wynosi 0 %.

Załączniki:

Formularz wniosku – plik pdf 620 kB