Ochrona środowiska

Umowa na azbest podpisana!

Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Danuty Burczak podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2023 r.” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 30.05.2023 r. W ramach zadania zostanie odebrany i unieszkodliwiony odpad o kodzie 17 06 05, czyli wyroby zawierające azbest, od mieszkańców Gminy Stary Lubotyń. Koszt całego przedsięwzięcia to 44 999,90 zł, wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie to 35 000,00 zł, pozostałe środki pochodzą ze środków budżetu gminy.