Aktualności gminneDla mieszkańców

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym każdy mieszkaniec Gminy Stary Lubotyń na obowiązek wypełnić druk zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Stary Lubotyń.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń (pok. 17), u Sołtysa wsi i pod artykułem.

Wypełnione druki należy składać w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń pok. 17, pocztą na adres Urząd Gminy Stary Lubotyń, 07-303 Stary Lubotyń lub poprzez Sołtysa wsi.

Jednocześnie informujemy, że upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Stary Lubotyń przeprowadzą kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń.

W pierwszej kolejności sprawdzane będą rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana będzie szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojowicą lub gnojówką na grunty rolne.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.2519), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego może zostać nałożona grzywna w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

 

Prosimy mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków – plik pdf 524 kB