Aktualności gminneOchrona środowiska

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Złóż deklarację

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej oraz lokali usługowych.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma termin złożenia deklaracji do 30 czerwca 2022 r. Dla nowopowstałych budynków termin ten to 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła i źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku bądź lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklaracje można składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej.

Deklarację w formie papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie gminy Stary Lubotyń deklarację pisemną należy złożyć do Urzędu Gminy Stary Lubotyń, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 – 15.30.

Przekazanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Załącznik:

Deklaracja A – plik pdf 240 kB

Deklaracja B – plik pdf 289 kB