Aktualności gminne

Ankieta dotycząca Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło”

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” realizowaną zgodnie z procedurą LSR oraz Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020, zwracamy się z prośbą  do mieszkańców gminy Stary Lubotyń o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do oceny realizacji LSR w bieżącym okresie programowania.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=54608343&&b=ffd978b89&&c=6b7c3cab