Aktualności gminne

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy

Radni Gminy Stary Lubotyń zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi Ireneuszowi Gumkowskiemu. Głosowanie odbyło się w trakcie ostatniej sesji, w środę  25 maja br.

 Najważniejszymi punktami XXXVI Sesji Rady Gminy Stary Lubotyń było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy oraz udzielenia absolutorium. Ostatecznie, radni bez głosów sprzeciwu, opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów. Zanim doszło do głosowania wójt Ireneusz Gumkowski przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2021 rok. Należy podkreślić, że od 2018 r., wszystkie szczeble samorządu (organy wykonawcze), muszą przedstawić corocznie raport o stanie gminy do 31 maja.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów, strategii i uchwał rady gminy. 

Wotum zaufania – to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na sesji,  podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium.

Również w tym przypadku radni byli jednogłośni i udzielili wójtowi absolutorium bez głosów sprzeciwu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2021, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 23.556.151,02 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 22.175.930,86 zł. Na inwestycje gminne w roku 2021 wydatkowano środki  w kwocie 3 716 145,43 zł. Głównymi zadaniami inwestycyjnymi w 2021 r. były:

 • Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu – 532,50 zł,
 • Przebudowa drogi gminnej  Sulęcin Włościański 208.769,13 zł,
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podbiele – 147.418,43 zł,
 • Przebudowa drogi gminnej z wydzieleniem miejsc parkingowych w miejscowości Stary Lubotyń – 7.000,00 zł,
 • Przebudowa drogi w miejscowości Klimonty – 499,90 zł,
 • Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo – Andrzejki – 349.951,43 zł,
 • Remont drogi gminnej Rabędy – Pałapus – 66.174,00 zł,
 • Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku komunalnym ośrodka zdrowia – 125.228,82 zł,
 • Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Urzędu Gminy – 124.677,41 zł,
 • KPP w Ostrowi Mazowieckiej – zakup samochodu – 10.000,00 zł,
 • Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik – 129.598,05 zł,
 • Przebudowa pomieszczeń w strażnicy OSP Stary Lubotyń – 73.845,80 zł,
 • Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu – 219.514,83 zł,
 • Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żochowo – 1.000,00 zł,
 • Budowa drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni ścieków – 1.878,21 zł
 • Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń – Włóki – 705.531,60 zł,
 • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubotyń – Kolonie – 29.430,00 zł,
 • Budowa placu zabaw w sołectwie Budziszki – 27.164,55 zł,
 • Budowa placu zabaw w sołectwie Chmielewo – 26.715,60 zł,
 • Budowa placu zabaw w sołectwie Grądziki – 26.063,70 zł,
 • Budowa placu zabaw w sołectwie Podbielko – 27.508,95 zł,
 • Budowa placu zabaw w sołectwie Rogowo – Folwark – 22.951,80 zł,
 • Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku – 157.302,05 zł,
 • Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń – 387.388,67 zł.

Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych, a także sołtysów i radnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania – mówił Wójt Gminy Stary Lubotyń.