Ochrona środowiska

Ogłaszamy nabór wniosków do gminnego programu „ZMIEŃ PIEC”.

             Na podstawie Uchwały nr XXVII/162/21 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stary Lubotyń” Wójt Gminy Stary Lubotyń:

            Ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu modernizacji indywidualnej instalacji ogrzewania budynku mieszkalnego, służącej ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Stary Lubotyń.

  1. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Stary Lubotyń określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/162/21 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 czerwca 2021 r . w spawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stary Lubotyń.
  2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/162/21 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 czerwca 2021 r. ( dostępny na stronie www.lubotyn.pl )
  3. Wniosek można złożyć:

1) za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem:

Urząd Gminy Stary Lubotyń
Stary Lubotyń 42
07-303 Stary Lubotyń

2) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na skrytkę Urzędu:  /j453w4cqs2/skrytka

  1. Wnioski, o których mowa w punkcie 2 będą oceniane w sposób ciągły, według daty ich wpływu, do wyczerpania środków.
  2. Zgodnie z §11.ust.1 regulaminu beneficjent może uzyskać dotację celową na modernizację indywidualnej instalacji ogrzewania budynku mieszkalnego, w zakresie o którym mowa w §5 regulaminu do kwoty 5000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych).
  3. Wnioski można składać od 06.09.2021 r. do 15.10.2021 r.

            Ogłoszenie o dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubotyn.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Lubotyń, a także na stronie internetowej Gminy Stary Lubotyń www.lubotyn.pl

 Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Stary Lubotyń pok. 13   tel. 29 6446422 w. 120

Załączniki:

Regulamin dotacji – plik pdf  156 kB

Wniosek – plik pdf 281 kB