Aktualności gminneKultura i rozrywka

Mazowiecki Konserwator Zabytków dofinansuje remont zabytkowej kaplicy w Starym Lubotyniu

Na wiosnę 2021 roku Urząd Gminy w Starym Lubotyniu wystąpił z wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Warszawie o dofinansowanie  remontu i konserwacji  kaplicy cmentarnej pw. św. Rocha.   Jest nam bardzo miło, że spośród wielu wniosków złożonych na Mazowszu właśnie nasza kaplica otrzyma dotację w wysokości 100000 złotych.

         W dniu 01.09.2021 roku siedzibie MWKZ w Warszawie  delegatura Ostrołęka Wójt Gminy p. Ireneusz Gumkowski i Skarbnik Gminy p. Danuta Burczak w obecności Kierownika Delegatury Ostrołęka MWKZ p. Małgorzaty Balcerzak podpisali umowę na realizację prac remontowo – konserwatorskich przewidzianych do realizacji w I etapie.

         W roku 2021 planowane jest wykonanie przy zabytku niezbędnych prac zabezpieczających , które polegać będą między innymi na wzmocnieniu i rekonstrukcji fundamentów, wymianie elementów konstrukcyjnych ścian ( podwaliny i brusy ścienne). Całkowicie nowy wygląd zyska pokrycie dachowe, które zostanie wykonane z gontu drewnianego, który wpłynie pozytywnie na charakter. architektoniczny kaplicy . Przy okazji wymiany pokrycia zostanie też zrekonstruowana wieżyczka tak charakterystyczna dla obiektów architektury sakralnej. Ponadto zakres prac konserwatorskich obejmie też nieznaczne naprawy i uzupełnienia detali we wnętrzu.