Aktualności oświatowe

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Urząd Gminy w Stary Lubotyniu informuje, że na podstawie art. 90b, art. 90d,      art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) oraz art. 104 §1 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ) w związku z uchwałą nr XIX/118/20 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8333) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2021 roku w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu pokój nr 17.

Załączniki:

Wniosek o stypendium – plik docx 21 kB

Klauzula RODO – plik docx 16 kB

Pełnomocnictwo – plik docx 12 kB