Aktualności gminne

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy

Rada Gminy Stary Lubotyń udzieliła Wójtowi Ireneuszowi Gumkowskiemu absolutorium i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawił Raport o stanie gminy za 2020 r. oraz podczas której debatowano nad sprawozdaniem  z wykonania zeszłorocznego budżetu, odbyła się 26 maja 2021 r.

Wójt Ireneusz Gumkowski zaprezentował Raport o stanie Gminy Stary Lubotyń, w którym podsumował swoją działalność, w szczególności realizację: polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy, a także aktualny stan Gminy na wszystkich polach działalności w roku 2020. Informował o najważniejszych inwestycjach, stanie edukacji, ochronie zdrowia, pomocy społecznej czy gospodarce odpadami. Wyrazem przyjęcia raportu i akceptacji działań wójta było jednogłośne udzielenie wotum zaufania. 

W części absolutoryjnej sesji rady gminy, wójt przedstawił sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Stary Lubotyń, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce.  

Budżet Gminy na koniec 2020 roku zamknął się kwotami:

– dochody: na plan 23.468.267,62 zł wykonanie 22.743.482,42 zł, co stanowi 96,91 % planu,

– wydatki: na plan 21.171.881,79 zł wykonanie 18.303.901,64 zł, co stanowi 86,45 % planu.

Wykonanie budżetu Gminy za 2020 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 4 439 580,78 zł. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiadała wolne środki budżetowe w kwocie 590.046,17 zł.

Według stanu na 31.12.2020 r. przypadające do spłaty zobowiązania Gminy wynoszą 2.277.498,00 zł.

Planowane przychody na rok budżetowy zrealizowano w kwocie 590.046,17 zł, w tym:

–   wolne środki z działalności za rok 2019 r. – 590.046,17 zł.

Planowane rozchody w 2020 roku – 2.886.432,00 zł na:

 1. spłata pożyczek kwota 385.000,00 zł.
 2. spłata kredytu kwota 501.432,00 zł.
 3. lokata niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki 2021 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.

W 2020 roku Gmina Stary Lubotyń otrzymała dotacje na zadania własne oraz zlecone w kwocie ogółem  10 914 378,24 zł. Na inwestycje gminne w roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 1 150 152,23zł, co stanowi 6,28% ogółem wykonanych wydatków budżetowych.

Głównymi zadaniami inwestycyjnymi w 2020 r. były:

 • Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu 15.134,88 zł.
 • Przebudowa  drogi gminnej  Sulęcin Włościański 271 317,29 zł,
 • Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo – Andrzejki – 252 895,49 zł,
 • Remont drogi  gminnej Rabędy-Pałapus – 158 548,25 zł,
 • Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku komunalnym ośrodka zdrowia, w budynku urzędu gminy oraz budynku szkoły podstawowej – 4 920,00 zł,
 • „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” –  2.369,37 zł.
 • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubotyń – Kolonie – 11 000,00 zł.
 • Budowa placów zabaw w miejscowościach: Koskowo, Lubotyń Włóki, Stary Turobin, Sulęcin Włościański, Świerże, Żochowo, Sulęcin Szlachecki i Podbiele – 197 394,17 zł.
 • Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku – 76 546,52 zł,       
 • Remont Domu Kultury w Żyłowie – 90 868,26 zł,          
 • Wykonanie klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w Gniazdowie, Kosewie oraz Rząśniku – 56 858,00 zł.

Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy wykonania budżetu i nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości – potwierdził przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń, Bogdan Kacprzak, zwracając się z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Radni nie mieli żadnych wątpliwości również i w tym przypadku i jednomyślnie udzielili wójtowi absolutorium. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu. Jest też wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.

Wójt Ireneusz Gumkowski dziękując za udzielone wotum zaufania i absolutorium, podkreślił, że jest to wspólne osiągniecie radnych, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, a także  pracowników Urzędu Gminy. To nasza wspólna praca.  – mówił Wójt, życząc sobie i wszystkim obecnym dalszej owocnej współpracy i realizacji wytyczonych celów.