Aktualności gminneAktualności GOPS

Wypłata dodatków węglowych

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz na podstawie Zarządzenia 29/0050/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Stary Lubotyń dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu w sprawie udzielenia upoważnienia do postępowań w sprawie przyznania dodatku węglowego,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 roku nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego.
Gmina Stary Lubotyń złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych zgodnie z ustawą.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.