Aktualności gminneAktualności GOPS

UWAGA!!! 30 listopada upływa termin składania wniosków na dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywanie niektórych źródeł ciepła

Wójt Gminy Stary Lubotyń  informuje, że w wyniku nowelizacji przepisów osoby, które zgłosiły źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) po 11 sierpnia 2022 r., mogą ubiegać się o dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych.

Osoby które dostały decyzję odmowną z powodu niezgłoszenia swojego głównego źródła ciepła do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., posiadają możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego bądź dodatku dla gospodarstw domowych, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, w celu ustalenia praw do dodatku, GOPS przeprowadzi wywiad środowiskowy.