Ochrona powietrza

Przypominamy o zakazie używania dmuchaw do liści

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje całkowity zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści niezależnie od sposobu ich zastosowania (np. usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, usuwanie piachu z chodników).

Zakaz stosowania dmuchaw do liści wynika z opracowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego aktu prawa miejscowego tj. uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 8_września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Używanie dmuchaw powoduje wzniecanie pyłu, który już opadł, czyli tzw. wtórną emisję. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje wiele chorób, w tym układu oddechowego i krążenia oraz skraca długość życia. Zakaz nie obejmuje odkurzaczy do liści.

Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie zakazu?

Stosowanie się do zakazu może być kontrolowane przez odpowiednie organy, m.in. straż miejską, policję, upoważnionych pracowników urzędów gminnych/miejskich, czy inspekcję ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 225 ustawy Kodeks karny udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Zgodnie z art. 332. ustawy Prawo Ochrony Środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny. Kara taka wynosi od 500 zł do 5 000 zł.