Aktualności gminneOchrona środowiska

Przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości na których znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury VAT).

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Stary Lubotyń.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie!!!

Informujemy, iż są prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami. Podczas kontroli sprawdzane są dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Osoby, które nie zostały skontrolowane proszone są o dostarczenie dowodów uiszczania opłat (faktur) za wywóz nieczystości ciekłych do Urzędu Gminy Stary Lubotyń, pok. nr 17. Informacje można uzyskać  pod nr tel. 29 644 64 22 wew. 117.