Aktualności gminnePomoc społeczna

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z nawiązaniem współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Samodzielność, Praca, Aktywność” z Ostrołęki, będzie wydawał skierowania do pomocy żywnościowej w ramach  Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, który oferuję pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itd. zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek- piątek 7.30-15.30

Zainteresowane osoby prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za 2024 r. (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

 Dla osób zakwalifikowanych będą przygotowane paczki żywnościowe i dystrybuowane przez Spółdzielnią Socjalną „Samodzielność, Praca, Aktywność” w punkcie na terenie gminy Stary Lubotyń.