Aktualności gminneInwestycje

Podpisanie umowy na dofinasowanie budowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody

W dniu 06.05.2020  Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski oraz Skarbnik Gminy Danuta Burczak  podpisali z Samorządem Województwa Mazowieckiego  bardzo ważną dla mieszkańców naszej gminy umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt.  ,, Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stary Lubotyń”  . Istniejące w gminie dotychczasowe stacje uzdatniania wody w Starym Lubotyniu i Gniazdowie od dziesięcioleci zaopatrywały  w wodę mieszkańców naszej gminy. Niestety okazuje się, że na skutek pojawiającej w okresie letnim suszy  oraz obserwowanego wzrostu ilości zużycia wody, gmina musiała podjąć starania o rozbudowę istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Starania gminy zostały uwieńczone sukcesem. W ramach tego zadania zostanie wybudowana w pełni zautomatyzowana stacja uzdatniania wody w miejscowości Podbiele oraz zmodernizowana gminna oczyszczalnia ścieków. Projektowana stacja wodociągowa zapewni mieszkańcom naszej gminy niezawodne źródło zaopatrzenia w wodę, o wysokiej i stabilnej jakości jak i odpowiedniemu ciśnieniu w sieci. Wymieniona wyżej inwestycja obejmuje zakresem wykonanie dwóch studni głębinowych oraz budowę nowego budynku stacji wraz z nowoczesną linią technologiczną uzdatniania wody. Modernizacja oczyszczalni ścieków polegać będzie na budowie laguny osadowej do odwadniania osadów stałych ścieków bytowych. Wybudowanie laguny korzystnie wpłynie na podniesienie parametrów jakościowych wody odprowadzanej po oczyszczeniu do systemu melioracyjnego.
Wartość kosztorysowa inwestycji szacowana jest na ok. 4 000 000 zł  z czego dofinasowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego to kwota 2 000 000 zł.