Aktualności gminneOchrona środowiska

Obowiązki właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888), t.j: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy).

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie Gminy Stary Lubotyń rozpocznie się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola będzie przeprowadzana przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, którzy będą żądać od właścicieli kontrolowanych nieruchomości:
– umowy zawartej z przedsiębiorcą,
– dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Stary Lubotyń.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojowicą lub gnojówką na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz pozbywania się osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.