Aktualności gminneOchrona środowiska

Kontrole palenisk w gminie Stary Lubotyń

W związku z obowiązkiem przestrzegania przez mieszańców gminy zakazu spalania odpadów w  urządzeniach grzewczych  pracownicy Urzędu Gminy Stary Lubotyń przeprowadzą  kontrole palenisk w gospodarstwach domowych pod kątem przestrzegania tzw. Ustawy antysmogowej Województwa Mazowieckiego.

 Kontrole będą wykonywane na podstawie upoważnienia udzielonego pracownikom Urzędu Gminy przez Wójta Gminy, działając w oparciu o zapisy art. 379 i 380 Prawa ochrony środowiska. Kontrole te połączone będą z akcją informacyjną dotyczącą możliwości ubiegania się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, konieczności inwentaryzacji źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz obowiązujących przepisów. Kontrole nieruchomości zostaną wybrane w drodze losowania.

Co będzie kontrolowane:

 • rodzaj , klasa i ilość zainstalowanych źródeł ciepła,
 • rodzaj stosowanego paliwa – wraz ze sprawdzeniem posiadania świadectwa jakości zakupionego opału,
 • pomieszczenie kotłowni pod katem możliwości spalania odpadów. W przypadkach uzasadnionych podejrzeń mogą zostać pobrane próbki popiołu do badań laboratoryjnych.

   Nieprzestrzeganie zapisów ustawy antysmogowej jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny (art.334 w zw. z art. 90 POŚ). Jest ona nakładana w drodze mandatu karnego i nie może przekroczyć 500 zł, a na podstawie wyroku sądu do 5000 zł.

      Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mają obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli,      a w szczególności umożliwić wstęp kontrolującego na teren nieruchomości w godzinach od 6 do 22, przeprowadzenie badań, wykonanie zdjęć lub wykonanie innych niezbędnych czynności kontrolnych, udzielić niezbędnych informacji, a także okazać dokumenty. Kontrolowany jest upoważniony do otrzymania jednego egzemplarza protokołu kontroli ( art.380 ust.1 POŚ) oraz do podpisania protokołu. Kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu oraz może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie ( art. 379 ust.3 POŚ).

   Udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska – a taką jest kontrola prowadzona na podstawie art. 379 POŚ i dotycząca np. spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej, stanowi przestępstwo o którym mowa w art. 225 §1 k.k.:,, Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

CZEGO NIE WOLNO PALIĆ

     O tym, że istnieje zakaz spalania odpadów w urządzeniach grzewczych  zdajemy sobie sprawę już wszyscy. W paleniskach domowych nie należy palić wszelkich odpadów powstających w gospodarstwach domowych np:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach czy innej żywności,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej i naturalnej skóry, ubrań,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem kolorowych farb,
 • odpadów biologicznych (obierków, trawy),
 • tekturowych opakowań, wielomateriałowych opakowań oraz innych.

Przypominamy, że zakazane jest również spalanie:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
 • mułów i flotokoncentratów węglowych  oraz mieszanek  produkowanych z ich wykorzystaniem
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi
  więcej niż 15%
 • biomasy stałej (np. drewna), której wilgotność przekracza 20%.

 Drewno powinno być sezonowane co najmniej 2 lata w odpowiednich warunkach.

 

Tylko od nas zależy, czy powietrze, którym oddychamy będzie czyste i zdrowe czy będzie zawierało trujące nas wszystkich niebezpieczne związki chemiczne.