Aktualności gminne

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023-2030”

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXVII/216/2022 Rady Miejskiej Stary Lubotyń z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Wójt Gminy Stary Lubotyń zaprasza mieszkańców gminy Stary Lubotyń, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, a także Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023-2030 w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają od 13.01.2023 r. do 16.02.2023 r.

 Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Starym Lubotyniu, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@lubotyn.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”)

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Więcej informacji tutaj.