Aktualności gminne

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Stary Lubotyń

20 maja 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Stary Lubotyń. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Radni po raz kolejny jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium, co potwierdza dobrą i owocną współpracę miedzy organami.

Podczas posiedzenia Wójt omówił „Raport o stanie Gminy Stary Lubotyń”, który wcześniej w całości został przedstawiony radnym. Radni po debacie nad raportem podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Lubotyń wotum zaufania.

W ustawowym terminie Wójt przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za okres 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rada Gminy Stary Lubotyń po zapoznaniu się:

  • ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Stary Lubotyń za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym;
  • z informacją o stanie mienia komunalnego na terenie Gminy Stary Lubotyń za okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  • z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2019 r.;
  • z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Lubotyń za 2019 r.;
  • z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń;

w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Stary Lubotyń jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Lubotyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Wójt podziękował za udzielone zaufanie oraz zaznaczył, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz dyrektorów szkół. Podziękował radnym za mądre i gospodarne podejście do zarządzania Gminą, sołtysom za życzliwość i pomoc. Podziękowania skierował również do pracowników Urzędu Gminy oraz dyrektorów szkół.