Gospodarka odpadami

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuję, że od dnia 1 lutego 2020 r. zmieniają się na terenie Gminy Stary Lubotyń zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tym dniem każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja polega na wydzieleniu z całej masy odpadów czterech frakcji ( papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło i bioodpady), które należy składować w odpowiednich pojemnikach. Odpady , które nie zostały wyselekcjonowane do frakcji zbieranych selektywnie składować należy w odrębnym pojemniku jako odpady zmieszane.

Opłata za gospodarowanie odpadami wynosi obecnie 16 zł od jednej osoby. Istnieje możliwość uzyskania zniżki w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w wysokości 4 zł od osoby), po spełnieniu n/w warunków:

  • wypełnienie nowej deklaracji i oświadczenie w niej, że właściciel nieruchomości posiada kompostownik i bioodpady powstające w nieruchomości będzie w nim zagospodarowywał samodzielnie,
  • złożenie w/w deklaracji w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu osobiście lub przesłanie jej na adres Urzędu pocztą w terminie do dnia 10 marca 2020 r.

Osoba, która zadeklaruje posiadanie kompostownika i skorzystanie ze zniżki w opłacie nie powinna wystawiać pojemnika z bioodpadami.

W roku 2020 popiół paleniskowy nie będzie odbierany z terenu nieruchomości przez firmę odbierającą odpady.Mieszkańcy posiadający ten rodzaj odpadu mogą dostarczać go do Punktu Składowania Odpadów Komunalnych w Lubotyniu-Włókach w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

Pliki do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plik pdf 322 kB