Informacje dla studentów

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy

Co zrobić, aby kontynuować studia w Polsce rozpoczęte w Ukrainie?

• Zbierz wszelkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia, itp.). Nie ma potrzeby nostryfikacji dyplomów dla obywateli Ukrainy.
• Jeśli potrzebujesz informacji o zagranicznym dyplomie ukończenia studiów – złóż wniosek do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który dostępny jest pod adresem:

   https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

   lub samodzielnie wygeneruj pisemną informację o dyplomie za pomocą systemu Kwalifikator:

   https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator

• Skontaktuj się z wybraną polską uczelnią i złóż wniosek o przyjęcie na studia. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w sprawie podejmuje rektor.
• Listę kierunków studiów w języku polskim znajdziesz pod adresem:

   https://studia.gov.pl/wybierz-studia/

   Listę kierunków studiów w języku angielskim znajdziesz pod adresem:

   https://study.gov.pl/studyfinder
• Informacje o systemie szkolnictwa wyższego znajdziesz pod adresem:
   https://study.gov.pl/

Do czego masz prawo, studiując w Polsce?

• Jeśli masz status uchodźcy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP – jesteś zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.
• Możesz wnioskować o zapomogę, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe procedury w tych sprawach określa uczelnia.
• Jeśli masz status uchodźcy korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP, dodatkowo możesz wnioskować o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Co zrobić, aby kontynuować karierę naukową w Polsce?

• Skontaktuj się z wybraną uczelnią lub instytutem naukowym za pomocą danych dostępnych na ich stronach internetowych.
• Informacje o systemie nauki znajdziesz tu:
   https://researchinpoland.org/

• Nie potrzebujesz zezwolenia ani zgody urzędu pracy
• Kontynuując pracę naukową w Polsce podlegasz obowiązkowi ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
• W ramach wykonywania pracy naukowej korzystasz z uprawnień w ramach stosunku pracy na takich samych zasadach jak Polacy.

Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.

Wszystkie oficjalne informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Dodatkowe informacje uzyskasz: pod numerem telefonu: +48 22 5292 662, e-mail: ukraina-studia@mein.gov.pl

Informacja w języku ukraińskim – plik pdf