Aktualności gminneAktualności GOPS

Dodatek węglowy

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. dodatek ten przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego);
  2. Główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1712).

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej platforma ePUAP;
  • osobiście (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu w godzinach pracy urzędu
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Załączniki:

Wniosek o dodatek węglowy – plik pdf 520 kB