Aktualności gminne

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy

Rada Gminy Stary Lubotyń udzieliła wójtowi Ireneuszowi Gumkowskiemu absolutorium i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na której wójt przedstawił Raport
o stanie gminy za 2022 r. oraz podczas, której debatowano nad sprawozdaniem
z wykonania zeszłorocznego budżetu odbyła się, 31 maja 2023 r.

Wójt Ireneusz Gumkowski zaprezentował Raport o stanie Gminy Stary Lubotyń, w którym podsumował swoją działalność w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy, a także aktualny stan Gminy na wszystkich polach działalności w roku 2022. Informował o najważniejszych inwestycjach, stanie edukacji, ochronie zdrowia, pomocy społecznej czy gospodarce odpadami. Wyrazem przyjęcia raportu i akceptacji działań wójta było jednogłośne udzielenie wotum zaufania.

W części absolutoryjnej sesji rady gminy, wójt przedstawił sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Stary Lubotyń, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce.

Budżet Gminy na koniec 2022 roku zamknął się kwotami:

– dochody: na plan 28 452 762,76 zł wykonanie 26 916 810,21 zł, co stanowi 94,60 %  planu,

– wydatki: na plan 29 280 718,13 zł wykonanie 27 535 975,69 zł, co stanowi 94,04 % planu.

Wykonanie budżetu Gminy za 2022 r. zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 619 165,48 zł.  Na dzień 31.12.2022 r. Gmina posiadała wolne środki budżetowe z działalności roku 2021 w kwocie 1 481 666,00 zł oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 3 245 917,11 zł.

W 2022 roku nie zaciągano nowych zobowiązań, dokonano spłat rat kredytów
i pożyczek w wysokości 735.166,00  zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 482 500,00 zł, co stanowi 1,79 % wykonanych dochodów za ten rok.

Na inwestycje gminne w roku 2022 wydatkowano środki w kwocie 6 240 837,97 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2022 roku stanowiły 22,66 % wykonanych wydatków budżetowych.

Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy wykonania budżetu i nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości – potwierdził przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń, Bogdan Kacprzak, zwracając się z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Radni nie mieli żadnych wątpliwości również i w tym przypadku i jednomyślnie udzielili wójtowi absolutorium. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu. Jest też wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.

Wójt Ireneusz Gumkowski dziękując za udzielone wotum zaufania i absolutorium, podkreślił, że jest to wspólne osiągniecie radnych, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, a także  pracowników Urzędu Gminy. To nasza wspólna prac, to gra zespołowa  – mówił wójt, życząc sobie i wszystkim obecnym dalszej owocnej współpracy i realizacji wytyczonych celów.