Nabór wniosków do Klubu „Senior+”

Aktualnosci gminne

Wójt Gminy Stary Lubotyń zaprasza mieszkańców gminy Stary Lubotyń do składania wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym uczestników do Klubu „Senior+” w Starym Lubotyniu

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

  1. Cel  zadania

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Realizacja zajęć będzie odbywała się w Klubie „Senior +”, zlokalizowanym w budynku przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Klubu „Senior +” –  grudzień 2019r.

  1. Grupa docelowa

Uczestnikami zajęć w Klubie „Senior +” mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami gminy Stary Lubotyń. Zakłada się objęcie wsparciem- 15 osób.

  1. Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Klubie „Senior +” proszone są o składanie wniosków w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu  w godzinach 7:30 – 15:30.

Wniosek uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej www.lubotyn.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu, Stary Lubotyń 42, pokój nr 7 w godzinach 7:30 – 15:30.

Proces rekrutacji trwa do dnia  30.11.2019r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby:

– samotne lub posiadające rodziny poza miejscem zamieszkania
– posiadające niskie dochody
– posiadające złe warunki mieszkaniowe
– mające trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. 29 644 64 22

Osoba do kontaktu: Pani Halina Kozikowska

Wniosek o przyjęcie Do Klubu „Senior +”w Starym Lubotyniu