GOPS poszukuje osób do pracy

Aktualności GOPS Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu poszukuje do pracy osób  mogących  świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Stary Lubotyń.

Zakres przewidzianych działań obejmuje:

– terapia integracji sensorycznej.

Wymagania niezbędne : 

Zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz. 1598 z 2005 r. z późn.zm.)

  1. specjalistyczne usługi  powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu :pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
  2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek :

1)       szpitalu psychiatrycznym;

2)       jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)       placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym ;

4)       ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)       zakładzie rehabilitacji;

6)       innej jednostce niż wymienione w pkt.1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach , o których mowa w ust.2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką odbywaną w czasie studiów.

Wymagane dokumenty:

– aktualne CV;

– kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ;

– dokumenty potwierdzające  spełnienie wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w ww. rozporządzeniu – dokumentujących posiadane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami  o danym rodzaju schorzenia.

– oświadczenie o niekaralności  następującej treści:„ Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne .”

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:„Oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016r. poz. 922 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Sposób i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu , 07-303 Stary Lubotyń , osobiście lub korespondencyjnie z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” do dnia 15 stycznia 2019r. do godz. 15.30

Dodatkowe informacje:

Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane do wykonania zadania, nie będą odsyłane.

Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń  oraz  na stronie internetowej.