Informacja Starosty Ostrowskiego o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podbielko

Ogłoszenia

Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.05.2017r., zwanego dalej „k.p.a.” oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2017r. poz.935)  oraz art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703), zwanej dalej „ustawą” w związku z tym, iż decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 25 września 2018 r., znak: GN.6622.10.2017 o nieustaleniu wykazu uprawnionych,  o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podbielko, stała się ostateczna,

 

i n f o r m u j ę

osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały z tej  wspólnoty gruntowej (uprawnieni, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy), 

o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych
i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Podbielko.

Wniosek, o którym mowa wyżej powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
  2. nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie;
  3. wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto do wniosku należy dołączyć dowody świadczące o faktycznym korzystaniu nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. z tej wspólnoty gruntowej.

Zgodnie z art. 8c ust. 4 ustawy termin wyznaczony do składania wniosków nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Termin ten liczy się od dnia wywieszenia informacji w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej. Wobec tego termin ten upływa dnia  16 grudnia 2019 r.

            Wnioski należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa.

            Jeżeli wskazane i dołączone dowody będą wystarczające, wówczas Starosta Ostrowski wyda decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z  art. 8c ust. 3 ustawy,  niniejszą informację  przekazuje się  sołtysowi wsi Podbielko  w celu poinformowania mieszkańców wsi o  jej treści poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w tej miejscowości oraz wywiesza się  na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej i Urzędu Gminy w  Starym Lubotyniu  na okres 14 dni, a także zamieszcza się ją na stronach internetowych Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu i Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz w Tygodniku Ostrołęckim.

Sprawę prowadzi : Teresa Lasikowska – Inspektor GN Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej (kontakt: 29 645 71 31)