Dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Aktualnosci gminne Ochrona środowiska

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Cel programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjentami Programu są:

– osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,

– osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

W przypadku budynków istniejących dofinansowaniem mogą zostać objęte działania polegające na:

  1. Demontażu źródeł ciepła na paliwa stałe (między innymi kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) oraz ich wymiany na urządzenia i instalacje:

– kotły na paliwa stałe,

– węzły cieplne,

– systemy ogrzewania elektrycznego,

– kotły olejowe,

– kotły gazowe kondensacyjne,

– pompy ciepła powietrzne,

– pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

  1. Dociepleniu przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego.
  2. Dociepleniu przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.
  3. Wymianie i montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych.
  4. Montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.

6. Zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (finansowanie w formie pożyczki):
– kolektorów słonecznych,
– mikroinstalacji fotowoltaicznych
7. zakupie i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Z kolei dla nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych przewidziane są działania związane z:
1. Zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:
– kotły na paliwa stałe,
– węzły cieplne,
– systemy ogrzewania elektrycznego,
– kotły olejowe,
– kotły gazowe kondensacyjne,
– pompy ciepła powietrze,
– pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

  1. Zakupem i montażem instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie w formie pożyczki):
    – kolektorów słonecznych,
    – mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym:

  Pożyczka
Grupa Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowane
1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze oraz w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu pokój nr 12, tel. 29 644 64 22 wew. 121.