Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Ogłoszenia

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż posiada środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

1. dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej (z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy), należących do tzw. grup defaworyzowanych, tj. osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia na poziomie średnim włącznie), w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych (figurujących w rejestrze PUP nieprzerwanie co najmniej 12 m-cy) oraz kobiet;

2. dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej jest możliwość:

  • odbycia stażu – osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (wniosek składa pracodawca),
  • ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej – osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy (wniosek składa osoba bezrobotna),
  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy – osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy (wniosek składa pracodawca).

3. dla niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest możliwość:

  • odbycia stażu – osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy lub osoby poszukujące pracy (wniosek składa pracodawca),
  • ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy lub osoby poszukujące pracy (wniosek składa osoba bezrobotna),
  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy gospodarczej – osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy lub osoby poszukujące pracy (wniosek składa pracodawca).

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej pod linkiem:

http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP w Ostrowi Mazowieckiej:

jednorazowe środki – pokój 21 – tel. 508 027 444, wyposażenie stanowiska pracy – pokój 19 – tel. 508 027 545, staże – pokój 20 – tel. 508 027 409 oraz koordynator programu – pokój 19 – tel. 508 027 545.