To już XVI absolutorium Wójta Gumkowskiego

Aktualnosci gminne

24 maja w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Stary Lubotyń. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Kolejny raz Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium, co potwierdza dobrą współpracę miedzy organami i poparcie kierunków rozwoju Gminy a także zaufanie wobec Wójta.

Zanim przystąpiono do głosowania Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok oraz pozytywną opinię o sprawozdaniu Regionalnej Izby Rachunkowej.

Zrealizowane dochody budżetu za 2016 r. to kwota 18.013.078,02 zł natomiast wydatki – 18.377.177,79 zł. Wykonanie budżetu Gminy za 2017 r. zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 364.099,77 zł. Na dzień 31.12.2017 r. Gmina posiada wolne środki budżetowe w kwocie 1.581.798,31 zł. Dług gminy na koniec 2017 r. wyniósł 1.885.500,00 zł i stanowi jedynie 10,46 % wykonanych dochodów.

Na inwestycje gminne w roku 2017 wydatkowano środki w kwocie 3.925.076,23  zł, co stanowi 22,40 % ogólnych wykonanych wydatków budżetowych.

Jedną z ważniejszych inwestycji  była Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin Szlachecki  i Sulęcin Włościański etap I. Wydano kwotę ponad 852  tys. zł. Na ten cel Gmina uzyskała preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 600 tys. zł, która po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego  w 50% zostanie umorzona.

Kolejną, szczególnie ważną grupą inwestycji jest infrastruktura drogowa gminy.
W minionym roku nawierzchnie bitumiczne położono na drogach gminnych w miejscowościach: Stare Rogowo – Rogowo Folwark o długości 460 m – kwota 154. tys. zł, Podbiele odcinek o długości 300 m za kwotę 123 tys. zł. Przebudowano również drogi Lubotyń – Kolonia – Gawki oraz Grądziki – Klimonty, będące I etapem realizowanej z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 inwestycji. Wartość I etapu inwestycji przekroczyła 1 mln zł.

Rok rocznie remontowana i rozwijana jest infrastruktura oświatowa. W 2017 roku nowe, piękniejsze oblicze zyskał korytarz i trzy klasopracownie nad salą gimnastyczną. Inwestycję sfinansowano z własnych środków w wysokości około 157 tys. zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Sulęcinie przeprowadzono remont sanitariatów za kwotę 37 tys. zł.

W minionym roku kontynuowano remont Domu Kultury w Żyłowie. Koszt tych działań to kwota to kwota 89 tys. zł. Modernizowane i wyposażane są strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2017 r. w strażnicy w Gniazdowie wykonano termomodernizację  wraz z elewacją oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość wykonanych prac to 79 tys. zł. Natomiast w strażnicy w Podbielu wymieniono sufit na podwieszany oraz zakupiono krzesła bankietowe, takie same krzesła zakupiono również do strażnicy w Kosewie i w Rząśniku. W remont strażnicy w Podbielu zainwestowano 30 tys. zł. W strażnicy w Rząśniku wyremontowano kuchnię. Remont pochłonął prawie 52 tys. zł. Prawdziwą metamorfozę przeszedł lokal zajmowany przez Policję w budynku komunalnym w Starym Lubotyniu. Koszt inwestycji to kwota 64 tys. zł.

W poprzednim roku wykonano termomodernizację budynku komunalnego w Starym Lubotyniu tzw. Agronomówki. Wartość inwestycji to kwota blisko 54 tys. zł. W budynek komunalny w Koskowie zainwestowano kwotę 50 tys. zł. W ramach tych środków zmieniono konstrukcję i pokrycie dachu. Niewielki remont pomieszczeń przeprowadzono również w budynku Ośrodka Zdrowia za kwotę 40 tys. zł.

Inwestycja, której przedmiotem była rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Lubotyń – Włóki  została zrealizowana za kwotę 194 tys. zł.  Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskaliśmy dotację w wysokości 93 tys. zł.

W ramach współpracy z powiatem ostrowskim sfinalizowano inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń – Rząśnik na odcinku drogi od km 3+705 do km 4+828. Rada Gminy podjęła decyzję o dofinansowaniu powiatu na poziomie 50% kosztów inwestycji, co stanowi 300  tys. zł.

Jedną z głównych inwestycji w 2017 r. była przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu. Pierwszy etap przebudowy parkingu kosztował 466 tys. zł. Wybudowano nową linię energetyczną w Lubotyniu – Włókach oraz zmodernizowano oświetlenie uliczne w Klimontach za łączną kwotę niespełna 30 tys. zł.

W 2017 r. dofinansowano w kwocie 10 tys. zł. zakup aparatu RTG z ramieniem C wykorzystywanego na Bloku Operacyjnym podczas zabiegów operacyjnych przy wszelkiego rodzaju złamaniach kości długich. Od lat jako samorząd partycypujemy w kosztach zakupu samochodów dla Policji Powiatowej w Ostrowi Mazowieckiej. W minionym roku Rada Gminy  podjęła decyzję o przekazaniu 10 tys. zł. dotacji na zakup radiowozu.

Radni po analizie i ocenie sprawozdania finansowego, uznali że Wójt Gumkowski prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Czemu dali wyraz jednogłośnie przyjmując uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

Wójt podziękował za udzielone zaufanie, zaznaczył, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów i pracowników urzędu. Podziękował radnym za mądre gospodarne podejście do zarządzania Gminą, sołtysom za życzliwość i pomoc. Podziękowania skierował również do pracowników Urzędu Gminy. Swoją wdzięczność wyraził również w stosunku do zaproszonych gości tj. Mariana Krupińskiego – radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Krystyny Gumkowskiej członka Zarządu Powiatu Ostrowskiego oraz dyrektorów szkół.