Start Konkursy ofert
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:481. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:871. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:302. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:346. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:157. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:156. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:154. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:142. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:155. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:521. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:156. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:534. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:154. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:142. Error 9: Invalid character

Gmina

Wjt Gminy

Jednostki organizacyjne

Finanse Gminy

Sprawy w Urzdzie

Zamwienia publiczne

Ochrona rodowiska

Plany i programy

Fundusze

Informacja publiczna

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 1370
Odsłon : 995484

Konkursy ofert
Drukuj

Wjt Gminy Stary Luboty ogasza konkurs ofert na wyonienie podmiotw, ktre przejm udzielanie wiadcze zdrowotnych po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej wStarym Lubotyniu.

I etap postpowania konkursowego bdzie polega na analizie dokumentacji zoonej przez oferentw. Podmioty, ktre zo kompletne oferty zostan w razie koniecznoci zaproszone do etapu II, tj. rozmowy z Komisj Konkursow.

Minimalna stawka czynszu, wskazana w ogoszeniu dotyczy lokalu, w ktrym prowadzony jest obecnie Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej.

Podmiot wyoniony w wyniku konkursu po podpisaniu z Gmin odpowiedniej umowy bdcej efektem konkursu:

1. Przejmie z dniem 1 grudnia 2012 r. realizacj zada wynikajcych z umowy o udzielanie wiadcze zdrowotnych, zawartej midzy Samodzielnym Publicznym Zakadem Opieki Zdrowotnej a Mazowieckim Oddziaem Wojewdzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Z przedmiotow umow, oferent moe si zapozna w siedzibie SP ZOZ w Starym Lubotyniu.

2. Zawrze w terminie do dnia 30.11.2012 r. umow dzierawy nieruchomoci zabudowanej na okres 3 lat, ktra bdzie wykorzystywana w celu prowadzenia dziaalnoci leczniczej;

3. Przejmie w trybie art.231 Kodeksu Pracy wszystkich pracownikw pozostajcych w stosunku pracy w chwili przejcia SPZOZ.

Ogaszajcy konkurs ustala nastpujce wymogi i zakres przedmiotowy skadanej oferty, ktra powinna zawiera:

1. Propozycj w zakresie dzierawy nieruchomoci gruntowych, na ktrych zlokalizowane s budynki zajmowane obecnie przez Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej wraz ze wskazaniem czy propozycja dotyczy caoci nieruchomoci czy tez jej czci (powierzchnia) oraz oferowanej stawki czynszu,

2. Wypis z waciwego rejestru, wydany nie wczeniej ni 3 miesice przed dat sporzdzenia oferty, w przypadku podmiotw, ktre prowadz dziaalno gospodarcz lub kserokopia dowodu osobistego w przypadku osb fizycznych,

3. Dat sporzdzenia oferty;

4. Informacj o posiadanym dowiadczeniu w zakresie prowadzenia dziaalnoci wiadczenia usug medycznych w ramach zawartych kontraktw z Narodowym Funduszem Zdrowia, a wczeniej z Kas Chorych;

5. Informacj o ukoczonych kursach, szkoleniach, dowiadczeniu zawodowym w zakresie zarzdzania w subie zdrowia wraz z dokumentami potwierdzajcymi (wiadectwa pracy, referencje, certyfikaty itp.);

6. Dokument potwierdzajcy prowadzenie zakadu opieki zdrowotnej ewentualnie deklaracja utworzenia zakadu opieki zdrowotnej lub podmiotu prowadzcego dziaalno lecznicz zgodnie z ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej;

7. Propozycj przejcia wiadczenia usug medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniajc funkcjonowanie praktyki w sposb cigy, uwzgldniajc w szczeglnoci interes pacjenta;

8. Owiadczenie ? deklaracja oferenta o prowadzeniu na rzecz spoecznoci Gminy Stary Luboty dziaalnoci przede wszystkim na rzecz osb objtych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych w oparciu o umowy o udzielanie wiadcze zawierane z NFZ, jego nastpc prawnym lub innym patnikiem tych wiadcze;

9. Owiadczenie ? zobowizanie oferenta o zapewnieniu kontynuacji udzielania przez oferenta wiadcze zdrowotnych w zakresie i specjalnociach realizowanych dotychczas przez SPZOZ, bez ograniczenia ich dostpnoci, warunkw udzielania i jakoci przez cay okres trwania umowy pod rygorem rozwizania umowy bez zwrotu poniesionych nakadw inwestycyjnych i zwrotu przedmiotu umowy dzierawy Organizatorowi konkursu;

10. Owiadczanie o zobowizaniu si do utrzymania cigoci dziaalnoci tj. nieprzekazywania praw i obowizkw wynikajcych z umowy dzierawy na inny podmiot w czasie trwania umowy, pod rygorem rozwizania umowy bez zwrotu poniesionych nakadw inwestycyjnych i zwrotu przedmiotu umowy dzierawy Organizatorowi konkursu;

11. Koncepcj dotyczc funkcjonowania placwki utworzonej w miejsce przewidzianego do likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej na co najmniej najblisze 10 lat wraz z deklarowan wielkoci nakadw na modernizacj i rozbudow oraz doposaenie, zakresem oferowanych usug specjalistycznych, planowanymi dziaaniami profilaktycznymi, czasem pracy, planowanym zatrudnieniem. Przed podpisaniem umowy oferent bdzie zobowizany do przedoenia harmonogramu realizacji koncepcji, ktry bdzie zacznikiem do umowy dzierawy;

12. Owiadczenie o zobowizaniu si do odkupienia materiaw jednorazowego uytku oraz lekw, waciwych do charakteru prowadzonej dziaalnoci, znajdujcych si na stanie SPZOZ po cenach ewidencyjnych, nie pniej ni z dniem przejcia zada;

13. Owiadczenie o zapoznaniu si ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu dzierawy i akceptacji bez zastrzee warunkw dzierawy okrelonych w niniejszym ogoszeniu oraz o zobowizaniu si do zawarcia umowy w zakresie przedmiotowego konkursu w terminie wskazanym przez organizujcego konkurs, nie pniej ni do dnia 30.11.2012 r. i pokrycia wszystkich kosztw zawarcia tej umowy;

14. Owiadczenia oferenta o otrzymaniu wszystkich informacji o przewidzianym do likwidacji SPZOZ, ktrego dotyczy jego oferta, koniecznych do prawidowego przygotowania i zoenia oferty oraz o zobowizaniu do dochowania tajemnicy przedsibiorstwa i wykorzystaniu udostpnianych informacji wycznie do celw ofertowych w niniejszym konkursie;

15. Owiadczenie oferenta o przejciu po zlikwidowanym SPZOZ, ktrego dotyczy oferta, dokumentacji medycznej, przechowywaniu jej i udostpnianiu na zasadach okrelonych obowizujcymi przepisami prawa;

16. Owiadczenie oferenta o zobowizaniu si do przejcia pracownikw SPZOZ, ktrego dotyczy oferta na podstawie art. 231 KP zatrudnionych wg stanu na dzie przejcia i realizowaniu wszystkich zobowiza, jakie wynikaj ze stosunku pracy za okres od daty przejcia tych pracownikw;

17. Owiadczenie oferenta o zobowizaniu si do utrzymywania przez cay okres dzierawy standardw pomieszcze i sprztu okrelonych w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzdzenia zakadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158);

18. Wypenion tabel stanowic zacznik do ogoszenia o konkursie;

19. Owiadczenie oferenta o zapoznaniu si i zaakceptowaniu warunkw konkursu oraz o wyraeniu zgody na zwizanie ofert do 31.12.2012 r.;

Ponadto uczestnicy konkursu mog zoy ofert zakupu lub dzierawy wyposaenia i sprztu medycznego, ktrymi dysponuje obecnie Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej.

Wybr najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o nastpujce kryteria:

1. Przedoona koncepcja dotyczca funkcjonowania placwki, a w szczeglnoci: czas pracy Zakadu Opieki Zdrowotnej oraz sposb zapewnienia caodobowej opieki medycznej w dni wolne, niedziele i wita, zakres oferowanych usug podstawowych i specjalistycznych, deklarowana wielko nakadw na modernizacj i rozbudow oraz doposaenie, zakres oferowanych usug specjalistycznych i programw profilaktycznych,

2. Posiadane dowiadczenie w dziaalnoci w zakresie wiadczenia usug medycznych w ramach umowy z NFZ lub odpowiednikiem tej instytucji,

3. Posiadane dowiadczenie w pracy w subie zdrowia na stanowisku kierowniczym,

4. Posiadanie certyfikatw w zakresie zarzdzania jakoci w subie zdrowia,

5. Zaproponowana kwota miesicznego czynszu netto za dzieraw nieruchomoci zabudowanej,

6. Propozycja w zakresie dzierawy nieruchomoci gruntowych, na ktrych zlokalizowany jest budynek zajmowany obecnie przez Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej.

Organizator konkursu zastrzega sobie moliwo kierowania dodatkowych pyta do oferentw w celu wyjanienia wtpliwoci powstaych przy ocenie skadanych ofert.

Do stawek czynszu dzierawnego, zaoferowanego przez pomiot, z ktrym zostanie zawarta umowa dzierawy nieruchomoci zostanie doliczony podatek VAT w ustawowo obowizujcej stawce.

Wysoko czynszu dzierawnego bdzie waloryzowana corocznie o wskanik inflacji ogaszany przez Gwny Urzd Statystyczny.

Nie ma moliwoci poddzierawiania, podnajmowania ani bezpatnego udostpniania dzierawionej nieruchomoci bez zgody waciciela.

Wjt Gminy Stary Luboty zastrzega sobie prawo odwoania konkursu lub jego uniewanienia bez podania przyczyn a do dnia podpisania umowy dzierawy, w szczeglnoci w przypadku decyzji organu tworzcego o przeksztaceniu Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w spk prawa handlowego zgodnie z ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej.

Brak realizacji harmonogramu stanowicego zacznik do umowy jak rwnie brak wanego kontraktu z Oddziaem Narodowego Funduszu Zdrowia na wiadczenie usug w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej bdzie skutkowa rozwizaniem umowy bez zwrotu poniesionych nakadw inwestycyjnych i zwrotem przedmiotu umowy.

Oferta podmiotu powinna by zoona w zamknitej kopercie i powinna zawiera dokumenty wskazane w ogoszeniu.

Wszystkie strony oferty konkursowej wraz z zacznikami naley kolejno ponumerowa, woy do jednej koperty, kopert zaklei i opatrzy napisem; ,,Konkurs na wyonienie podmiotu, ktry przejmie udzielanie wiadcze zdrowotnych po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej w Starym Lubotyniu"

Oferty niespeniajce warunkw okrelonych w niniejszym ogoszeniu nie zostan dopuszczone do drugiego etapu postpowania.

W przypadku gdy ofert skada penomocnik do oferty naley doczy dokument penomocnictwa z podpisem notarialnie powiadczonym. W przypadku gdy jedna oferta skadana jest przez dwie osoby lub wicej, wszystkie dokumenty i owiadczenia powinny by

podpisane przez kad z tych osb lub powinno by doczone penomocnictwo w formie wskazanej powyej.

Oferty naley skada w siedzibie Urzdu Gminy w Starym Lubotyniu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 wrzenia 2012 r. do godz. 15:30. O zachowaniu terminu decyduje data wpywu do Urzdu.

Otwarcie ofert nastpi w Urzdzie Gminy w Starym Lubotyniu w dniu 17 wrzenia 2012 r.

Osobami upowanionymi przez Organizatora do kontaktowania si z oferentami s:

- w zakresie spraw dotyczcych nieruchomoci ? P. Wiesawa Pdzich tel. 29 6446422 wew.104,

- w pozostaym zakresie ? Sekretarz Gminy ? Andrzej Podrez tel. 29646-64-22 wew. 102

Oferty wi oferentw do dnia 31 grudnia 2012 r.

Zacznik nr 1 do Ogoszenia

Oferent

Minimalna stawka miesicznego czynszu netto

Oferowana stawka miesicznego czynszu netto

15 z/ m2

???????????..

Podpis oferenta

Wytworzył: Andrzej Podrez
Data informacji: 2012-09-03 19:04:54
Opublikował: Andrzej Podrez
Data publikacji: 2012-09-03 21:17:16
Odsłon: 1053
Dziennik zmian
 


Strona korzysta z "ciasteczek" do statystyk i personalizacji strony. Jesli chcesz sie dowiedziec wiecej, zobacz nasze zasady bezpieczenstwa.

Akceptuje ciasteczka na tych stronach.
Pliki cookies na naszych stronach