Błąd
 • XML Parsing Error at 1:481. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:871. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:302. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:346. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:157. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:156. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:154. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:142. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:155. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:521. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:156. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:534. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:154. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:142. Error 9: Invalid character

Gmina

Wjt Gminy

Jednostki organizacyjne

Finanse Gminy

Sprawy w Urzdzie

Zamwienia publiczne

Ochrona rodowiska

Plany i programy

Fundusze

Informacja publiczna

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 1370
Odsłon : 995486

Drukuj

Zakres dziaania i zadania Gminy Stary Luboty reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. osamorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)

Wycig z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)

(...)

Rozdzia 2
Zakres dziaania i zadania gminy

Art.6. 1.Do zakresu dziaania gminy nale wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeone ustawami na rzecz innych podmiotw.

2.Jeeli ustawy nie stanowi inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, naley do gminy.

Art.7. 1.Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsplnoty naley do zada wasnych gminy. W szczeglnoci zadania wasne obejmuj sprawy:

1) adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych drg, ulic, mostw, placw oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodocigw i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ciekw komunalnych, utrzymania czystoci i porzdku oraz urzdze sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadw komunalnych, zaopatrzenia w energi elektryczn i ciepln oraz gaz,

3a) dziaalnoci w zakresie telekomunikacji,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy spoecznej, w tym orodkw i zakadw opiekuczych,

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenw rekreacyjnych i urzdze sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewie,

13) cmentarzy gminnych,

14) porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli oraz ochrony przeciwpoarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposaenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej oraz obiektw administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciy opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorzdowej, w tym tworzenia warunkw do dziaania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdraania programw pobudzania aktywnoci obywatelskiej;

18) promocji gminy,

19) wsppracy i dziaalnoci na rzecz organizacji pozarzdowych oraz podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pn. zm.),

20) wsppracy ze spoecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pastw.

2.Ustawy okrelaj, ktre zadania wasne gminy maj charakter obowizkowy.

3.Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zada wasnych wymaga zapewnienia koniecznych rodkw finansowych na ich realizacj w postaci zwikszenia dochodw wasnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje si odpowiednio.

Art.8. 1. Ustawy mog nakada na gmin obowizek wykonywania zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, a take z zakresu organizacji przygotowa i przeprowadzenia wyborw powszechnych oraz referendw.

2.Zadania z zakresu administracji rzdowej gmina moe wykonywa rwnie na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

2a.Gmina moe wykonywa zadania z zakresu waciwoci powiatu oraz zadania z zakresu waciwoci wojewdztwa na podstawie porozumie z tymi jednostkami samorzdu terytorialnego.

2b.Spory majtkowe wynike z porozumie, o ktrych mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sd powszechny.

3.Gmina otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej do wykonania zada, o ktrych mowa w ust. 1, 2 i 2a.

4.Szczegowe zasady i terminy przekazywania rodkw finansowych, o ktrych mowa w ust. 3, okrelaj ustawy nakadajce na gminy obowizek wykonywania zada zleconych lub zawarte porozumienia.

5.W przypadku niedotrzymania terminw, o ktrych mowa w ust. 4, gminie przysuguj odsetki w wysokoci ustalonej dla zalegoci podatkowych.

Art.9. 1.W celu wykonywania zada gmina moe tworzy jednostki organizacyjne, a take zawiera umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarzdowymi.

2.Gmina oraz inna gminna osoba prawna moe prowadzi dziaalno gospodarcz wykraczajc poza zadania o charakterze uytecznoci publicznej wycznie w przypadkach okrelonych w odrbnej ustawie.

3.Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gmin zada o charakterze uytecznoci publicznej, okrela odrbna ustawa.

4.Zadaniami uytecznoci publicznej, w rozumieniu ustawy, s zadania wasne gminy, okrelone w art. 7 ust. 1, ktrych celem jest biece i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze wiadczenia usug powszechnie dostpnych.

Art.10. 1.Wykonywanie zada publicznych moe by realizowane w drodze wspdziaania midzy jednostkami samorzdu terytorialnego.

2.Gminy, zwizki midzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego mog sobie wzajemnie bd innym jednostkom samorzdu terytorialnego udziela pomocy, w tym pomocy finansowej.

(...)

Wytworzył: Andrzej Podrez
Data informacji: 2013-01-30 18:15:58
Opublikował: Andrzej Podrez
Data publikacji: 2013-01-30 19:25:38
Odsłon: 2924
Dziennik zmian
 

Strona korzysta z "ciasteczek" do statystyk i personalizacji strony. Jesli chcesz sie dowiedziec wiecej, zobacz nasze zasady bezpieczenstwa.

Akceptuje ciasteczka na tych stronach.
Pliki cookies na naszych stronach