Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XII/80/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2019 - 2023.

16 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XII/80/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2019 - 2023.

Uchwała Nr XII/79/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

16 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XII/79/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XII/78/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

16 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XII/78/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Uchwała Nr XII/77/19 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie ”Senior +".

16 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XII/77/19 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie ”Senior +".

Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na 2020 rok".

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 122) Wójt Gminy Stary Lubotyń  zaprasza zainteresowane organizacje i podmioty,  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Stary Lubotyń do wzięcia udziału w opiniowaniu projektu uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Lubotyń w 2020 r.".

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na 2020 rok".

Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

 

Osoby, których  dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

Kontakt do inspektora ochrony danych

e-mail : iod@lubotyn.pl

2 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Inspektor Ochrony Danych

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mlecznego.

Treść obwieszczenia - plik pdf 173  kB

31 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 20.12.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegajacego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG.

Treść obwieszczenia - plik pdf 300 kB

20 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 20.12.2019 r.